Informacja o podmiotach odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Jabłonka

Kategoria:

Podmiotem odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Jabłonka jest:

FCC Polska Sp. z o.o., ul. Lecha 10, 41-800 Zabrze

Podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne:

1) Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „EMPOL” Sp. z o.o., os. Rzeka 133, 34-451 Tylmanowa,
2) IB Odpady Sp. z o.o. ul. Jana Pawła II 115, 34-400 Nowy Targ,
3) FCC Polska, Sp. z o.o. w Zabrzu, ul. Lecha 10, 41-800 Zabrze
4) REMONDIS Kraków Sp. z o.o., ul. Półłanki 64, 30-740 Kraków
5) ATK INVEST SP. Z O.O., ul. Szaflarska 53, 34-400 Nowy Targ
6) Firma handlowo Usługowa KOMBUD Franciszek Kowalczyk, 34-242 Łętownia 378

Informacja o osiągniętych przez gminę jabłonka poziomach recyklingu

Kategoria:

INFORMACJA O OSIĄGNIĘTYCH PRZEZ GMINĘ JABŁONKA POZIOMACH RECYKLINGU, PRZYGOTOWANIA DO PONOWNEGO UŻYCIA I ODZYSKU INNYMI METODAMI ORAZ OGRANICZENIA MASY ODPADÓW KOMUNALNYCH ULEGAJĄCYCH BIODEGRADACJI PRZEKAZANYCH DO SKŁADOWANIA

Na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 9 lit. c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. – tekst jednolity, poz. 250), Wójt Gminy Jabłonka informuje:

2017 ROK

- osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania: TR=4,71 %

- osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła Ppmts = 23,23 %,

- osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych: Pbr = 95,16%:

2016 ROK - KORKETA

- osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji  kierowanych do składowania: TR=0%

- osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła Ppmts = 21,2%,

- osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych: Pbr = 100%:

2015 ROK

- osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji  kierowanych do składowania: TR=0%

- osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła Ppmts = 22,98%,

- osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych: Pbr = 0%

(odpady o kodzie 17 06 04 odebrane od mieszkańców mają czasowo sposób zagospodarowania R13 – docelowo R12)

Na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 9 lit. c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 ze zm.), Wójt Gminy Jabłonka informuje:

2014 ROK

- osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania: TR=0%


- osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła Ppmts= 26,89%,

- osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych: PBR = 100%

Na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 9 lit. c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391 z późn. zm.), Wójt Gminy Jabłonka informuje:

2013 ROK

-osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania: TR=0,04%

-osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła Ppmts= 16,4%,

-osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych: PBR = 100%

2012 ROK

-osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania: TR=0%

-osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła Ppmts= 6,4%,

-osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych PBR = 0% (w 2012r. nie było żadnych zgłoszeń do odebrania tego rodzaju odpadów)

Informacja o miejscach zagospodarowania odpadów komunalnych

Kategoria:

INFORMACJA O MIEJSCACH ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9 lit. b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r., poz. 250 z późn. zm.) Wójt Gminy Jabłonka udostępnia informację o miejscach zagospodarowania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Jabłonka.

Odpady komunalne w 2017 r. zagospodarowywano w następujących miejscach :

Zmieszane odpady komunalne:

• Instalacja do mechaniczno- biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych
IB Odpady Sp. z o.o., ul. Jana Pawła II 115, 34-400 Nowy Targ

• Instalacja do mechaniczno- biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych
Miki Recykling, Nad Drwiną 33, 31-841 Kraków

Odpady ulegające biodegradacji:

• Kompostownia IB Odpady Sp. z o.o., ul. Jana Pawła II 115, 34-400 Nowy Targ

• Kompostownia Kompostech, ul. Wiklinowa 4A, 33-100 Nowy Sącz

Pozostałości z sortowania i pozostałości z mechaniczno- biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania:

• Składowisko odpadów w Ujkowie Starym, ul. Osadowa 1, 32-329 Bolesław

Odpady komunalne w 2016 r. zagospodarowywano w następujących miejscach :

Zmieszane odpady komunalne:
Instalacja do mechaniczno- biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych
Zarządzający: IB Biały Dunajec, ul. Jana Pawła II 115, 34-400 Nowy Targ

Odpady ulegające biodegradacji:
Instalacja do mechaniczno- biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych
Zarządzający: IB Biały Dunajec, ul. Jana Pawła II 115, 34-400 Nowy Targ

Pozostałości z sortowania i pozostałości z mechaniczno- biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania:
Składowisko odpadów w Ujkowie Starym, ul. Osadowa 1, 32-329 Bolesław
Zarządzający: Zakład Gospodarki Komunalnej „Bolesław” sp. z o.o., ul. Osadowa 1, 32-329 Bolesław

Odpady komunalne w 2015 r. zagospodarowywano w następujących miejscach :

Zmieszane odpady komunalne:
Instalacja do mechaniczno- biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych
Zarządzający: IB Biały Dunajec, ul. Jana Pawła II 115, 34-400 Nowy Targ

Odpady ulegające biodegradacji:
Instalacja do mechaniczno- biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych
Zarządzający: IB Biały Dunajec, ul. Jana Pawła II 115, 34-400 Nowy Targ

Sposób zagospodarowania: kompostowanie

Pozostałości z sortowania i pozostałości z mechaniczno- biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania:

W 2015 r. nie przekazano do składowania żadnych odpadów pod kodem 19 12 12

Odpady komunalne w 2014 r. zagospodarowywano w następujących miejscach :

Zmieszane odpady komunalne:
Instalacja do mechaniczno- biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych
Zarządzający: IB Biały Dunajec, ul. Jana Pawła II 115, 34-400 Nowy Targ

Odpady ulegające biodegradacji:
Instalacja do mechaniczno- biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych
Zarządzający: IB Biały Dunajec, ul. Jana Pawła II 115, 34-400 Nowy Targ

Sposób zagospodarowania: kompostowanie

Pozostałości z sortowania i pozostałości z mechaniczno- biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania:

W 2014 r. nie przekazano do składowania żadnych odpadów pod kodem 19 12 12

Odpady komunalne w 2013 r. zagospodarowywano w następujących miejscach :

Zmieszane odpady komunalne:
Instalacja do mechaniczno- biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych
Zarządzający: IB Biały Dunajec, ul. Jana Pawła II 115, 34-400 Nowy Targ

Odpady ulegające biodegradacji:
Instalacja do mechaniczno- biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych
Zarządzający: IB Biały Dunajec, ul. Jana Pawła II 115, 34-400 Nowy Targ

Sposób zagospodarowania: kompostowanie

Pozostałości z sortowania i pozostałości z mechaniczno- biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania:
Zakład Unieszkodliwiania Odpadó Komunalnych „Zioniówka”, ul. Gawlaki 25, 34-500 Zakopane

(Firma „TESKO” tatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa Sp. z o.o.)